AUKTIONSVILLKOR BUDI.SE

BUDI AB

AUKTIONS- OCH MEDLEMSVILLKOR

 

1. Bakgrund

1.1. Dessa auktions- och medlemsvillkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som privatperson eller er som företag eller annan juridisk person (”Kunden”/”du”) och BUDI AB, organisationsnummer 559246-0421(”BUDI”). Genom att godkänna Villkoren blir du alternativt det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad medlem hos BUDI.

1.2. Villkoren gäller för Kundens medlemskap hos BUDI, för användningen av BUDI webbplats budi.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”) samt för de tjänster, såsom exempelvis budgivning eller bevakning av ett föremål, som BUDI tillhandahåller på Webbplatsen (”Tjänsterna”). Vid köp och försäljning av föremål via Webbplatsen (”Auktionsföremål”) gäller istället BUDI vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

 

1.3. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden samt dess företrädare att följa Villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om BUDI behandling av personuppgifter enligt BUDI integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Villkoren, BUDI Integritetspolicy och den information som BUDI anger på Webbplatsen utgör det fullständiga avtalet mellan Kunden och BUDI rörande användning av Webbplatsen och BUDI Tjänster.

 

2. Tjänsterna - budgivning

2.1. BUDI kan från tid till annan komma att erbjuda olika Tjänster såsom möjlighet att lägga eller bevaka bud. Sådana Tjänster kan vara gratis eller vara förenade med avgifter av olika slag. Nedan villkor gäller för BUDI budgivningstjänst via Webbplatsen.

2.2. En Kund som önskar delta i en budgivning på Webbplatsen får delta om denne uppfyller Villkoren. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på Webbplatsen av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. BUDI förbehåller sig rätten att avstå från försäljning, bortse från bud samt bestämma om budgivning ska göras om på grund av oklarheter om sista bud.

2.3. En Kund kan logga in och lägga ett bud på en auktion på Webbplatsen från att denna startat tills att den stänger. För varje Auktionsföremål som utropas till auktion på Webbplatsen finns ett angivet klockslag då så kallad nedräkning för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs av en Kund inom tre (3) minuter från denna tid så fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare tre (3) minuter. När budgivningen har varit avstannad i tre (3) minuter, så är auktionen avslutad. Tid för auktionsslut är av denna anledning rörlig och kan inte förutses. Information om pågående auktioner tillsammans med preliminära avslutsdatum återfinns på Webbplatsen.

2.4. Samtliga bud är bindande för Kunden. Ett avgivet bud kan därför inte återkallas, förutsatt att tvingande konsumenträttslig lagstiftning inte föreskriver annat i relation till Kund som är konsument. Observera att ångerrätt i de flesta fall inte kommer gälla för lagt bud, se mer information om detta nedan under punkt 8.

2.5. Om Kunden använder BUDI budgivningstjänst och lämnar vinnande bud utgår en avgift för nyttjande av själva budgivningstjänsten. Avgiften för tjänsten avser att täcka BUDI kostnader för budgivningstjänsten såsom gjorda investeringar i tjänsten, kostnader för programmerare, IT-support, driftskostnader och andra kostnader som är nödvändiga för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. Avgiften för tjänsten ska betalas i enlighet med den princip och de belopp som anges på Webbplatsen. Avgiften för tjänsten kan variera i storlek beroende på vilket Auktionsföremål det rör sig om. En Kund är skyldig att betala avgiften för tjänsten även om köpet av det aktuella Auktionsföremålet av någon anledning inte fullföljs av Kunden. BUDI bjuder på avgiften för tjänsten för Kund som inte vinner budgivningen av ett Auktionsföremål. Gällande avgifter för tjänsten framgår på Webbplatsen. Betalning av avgiften för tjänsten till BUDI genomförs i enlighet med BUDI vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online, se Webbplatsen och nedan.

2.6. Ett Auktionsföremål som bjuds ut till auktion på Webbplatsen har getts ett lägsta pris som BUDI är villig att sälja Auktionsföremålet för (”Reservationspriset”). Kunden ska lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som Kunden är villig att betala för Auktionsföremålet (“Bud”). En Kund som vill lägga ett Bud ska följa instruktionerna på Webbplatsen. När en Kund lägger ett Bud som överstiger Reservationspriset kommer BUDI automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för Kundens räkning upp till Budet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Budet. Se Webbplatsen för mer information om Bud och dess funktion. BUDI förbehåller sig rätten att ta bort Auktionsföremål från Webbplatsen under pågående budgivning.

2.7. Det högst angivna budet vinner. Om två lika höga bud har angivits vinner den Kund vars bud registrerats först hos Tjänsten. Efter avslutad auktion har den Kund som avgivit det högsta budet alltid ingått ett bindande avtal med BUDI, förutsatt att BUDI godkänt Kundens bud genom att skicka en faktura till Kunden eller annars bekräftar budet i enlighet med punkten 2.9 nedan. Tillämpliga villkor för köp framgår av BUDI vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online. Om inte Reservationspriset har uppnåtts gäller vad som framgår av punkten 2.8 nedan.

2.8. Om ett Auktionsföremål inte har uppnått sitt Reservationspris förbehåller sig BUDI rätten att inte acceptera Kundens bud, utan istället lägga ut Auktionsföremålet till försäljning igen utan föregående kontakt med Kunden som har lagt det högsta budet. Om Kundens bud har godkänts av BUDI skickas ett vinnarmail till Kunden utan inledande kontakt med BUDI. Skickat vinnarmail är alltså som ett godkännande av budet från BUDI sida. Vinnarmailet skickas till den e-postadress som Kunden har angivit vid registrering, men informationen om vinnande bud finns går även att se under mina sidor.

2.9. Efter auktionen kontaktar BUDI den Kund som vunnit budgivningen i enlighet med punkten 2.7, normalt inom tre (3) arbetsdagar, via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Detta sker normalt genom att BUDI skickar ett vinnarmail till Kunden. Betalning av köpet genomförs i enlighet med BUDI vid var tid gällande Allmänna villkor för auktioner online. Vinnande Kund är skyldig att finnas tillgänglig på telefon samt läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall BUDI inte kan få kontakt med den vinnande Kunden trots upprepade försök, har BUDI rätt att debitera avgiften för tjänsten samt erbjuda andra Kunder att köpa Auktionsföremålet, såvida inget annat anges.

3. Användarkonto samt kunduppgifter

3.1. För att kunna utnyttja Tjänsterna, exempelvis lägga ett bud på Webbplatsen, måste Kunden vara registrerad och inloggad på Webbplatsen, antingen som privatperson eller som företag. Att registrera sig som Kund på Webbplatsen är gratis. Kunden registrerar sig genom att fylla i sina uppgifter på Webbplatsen och erhåller därefter ett användarkonto. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om BUDI behandling av personuppgifter finns i BUDI Integritetspolicy.

3.2. Om ett företag eller annan juridisk person registreras som Kund krävs att en fysisk person med behörighet att binda den juridiska personen till Villkoren, använda Tjänsterna och ingå avtal för den juridiska personens räkning på Webbplatsen också är kontaktperson. Webbplatsen är inte tillgänglig för, och får inte användas av; personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller är temporärt eller definitivt avstängda Kunder.

3.3. Kunden åtar sig att se till så att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till BUDI om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för handlingar, såsom budgivningar och köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.4. Om BUDI misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har BUDI rätt att stänga av Kunden. BUDI har även rätt att oavsett anledning tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.5. BUDI är inte ansvarigt för förluster orsakade till följd av otillåten användning av en Kunds inloggningsuppgifter eller användarkonto under förutsättning att BUDI inte gjort sig skyldig till försummelse.

 

4. Meddelanden

4.1. Meddelanden från BUDI till Kunden sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen. Meddelanden från Kunden till BUDI ska sändas på sätt som anges på Webbplatsen.

4.2. Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

5. Teknik

5.1. BUDI kan tyvärr inte garantera att Webbplatsen kommer att vara felfri eller ostörd, att fel kommer åtgärdas eller att Webbplatsen eller de servrar som tillgängliggör Webbplatsen är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar orsakade av speciellt underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Kund att använda Webbplatsen eller att data går förlorade. BUDI ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer.

5.2. Webbplatsen kan komma att drabbas av driftstörningar enligt ovan. BUDI förbehåller sig rätten att senarelägga datum och tid för auktionsavslut efter oväntade driftstörningar, inkluderat men inte begränsat till fel i internetuppkoppling till server, dataintrång eller serviceavbrott hos leverantör. BUDI ansvarar således inte för eventuell överbelastning på Webbplatsen och dess konsekvenser. BUDI ansvarar inte för skador eller fel i sina eller övrigas datorutrustning och/eller program som påverkar deltagandet i BUDI auktioner.

5.3. Ovanstående gäller dock inte om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger hos Budi.

6. Immateriella rättigheter

6.1. Webbplatsen och Tjänsterna, dess innehåll och samtliga immateriella rättigheter som skyddar dessa ägs av BUDI. Webbplatsen och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och databasskydd (katalogskydd). Otillåten användning eller kopiering av hela eller delar av Webbplatsen samt Tjänsterna kan utgöra olovligt immaterialrättsligt intrång och resultera i skadeståndsansvar.

7. Avtalstid

7.1. Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Webbplatsen och gäller tills vidare. Kunden har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap hos BUDI. Vid uppsägning fortsätter Villkoren att gälla för sådana handlingar, exempelvis budgivning, som Kunden genomfört innan uppsägningen.

7.2. En Kund som har avstängts från Webbplatsen av BUDI har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan Kunds inloggning, utan BUDI föregående skriftliga samtycke. BUDI har rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Webbplatsen och Tjänsterna eller del av dessa.

8. Ångerrätt för konsumenter

8.1. Vad som sägs i denna punkt 8 gäller för konsumenter.

8.2. I vissa fall gäller inte ångerrätten. Så är fallet om avtalet avser en tjänst som fullgjorts, om Kund som är konsument uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och att Kunden har gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. När Kunden deltar i en auktion på Webbplatsen genom att lägga Bud, utnyttjar Kunden en tjänst (budgivningstjänsten) som också fullgörs genom att Kunden lämnar Bud i en auktion under pågående ångerfrist. När Kunden använder denna tjänst kommer Kunden kunna lämna sitt uttryckliga samtycke till att tjänsten börjar utföras och att Kunden inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts (d.v.s. så snart Budet har lämnats). Nedan information om ångerrätt är därför i de flesta fall inte aktuell vid nyttjande av BUDI budgivningstjänst, däremot kan den vara av relevans för andra Tjänster som BUDI från tid till annan kan komma att erbjuda Kunden.

8.3. Konsumenter har enligt gällande konsumentlagstiftning ångerrätt i fjorton (14) dagar från den dag avtal om en tjänst ingås. Om Kunden vill utnyttja ångerrätten, innan ångerfristen har löpt ut, ska Kunden skicka ett klart och tydligt meddelande till BUDI. För en smidig hantering rekommenderar BUDI Kunden att kontakta BUDI på det sätt som beskrivs på Webbplatsen. Kunden ska då ange namn och annan relevant information såsom vilken Tjänst det gäller. Kunden kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här: Ångerblankett Konsumentverket.

 

8.4. För att Kunden ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att Kunden sänder sitt meddelande om att Kunden tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

 

8.5. När Kunden utövar sin ångerrätt kommer BUDI betala tillbaka det eventuella belopp som Kunden betalat för den ångrade tjänsten. På det belopp som ska återbetalas för en ångrad tjänst har BUDI rätt att dra av en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för en tjänst som delvis utförts innan Kunden utövade ångerrätten förutsatt att Kunden begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen.

8.6. BUDI betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum BUDI tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, om inte annat överenskommits eller om det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Ändring av villkor

9.1. BUDI kan komma att ändra Villkoren, Tjänsterna och priserna för dessa, samt innehållet på Webbplatsen från tid till annan. Vid betydande förändringar av dessa Villkor kommer Kunden informeras innan denne loggar in på Webbplatsen. Detta gäller dock inte om ändringen beror på förändringar i lag, författning eller myndighets beslut, om ändringen måste gälla omgående.

9.2. Om inte BUDI och Kunden kommit överens om annat, träder ändring i kraft trettio (30) dagar efter att Kunden blivit informerad om sådan ändring. Om Kunden inte vill godta förändringarna i Villkoren eller Tjänsterna, inklusive prisförändring, har denne rätt att säga upp avtalet för tillgång till Webbplatsen till omedelbart upphörande. Webbplatsen stängs då ned för den Kunden och medlemskapet avslutas. Sådan uppsägning ska göras innan Kunden återigen använt Webbplatsen. BUDI rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

10. Avstängning

Om en Kund bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor eller om BUDI har anledning att misstänka att en Kund bryter mot bestämmelserna i Villkoren kan BUDI efter eget tycke och utan att i förväg meddela Kunden; (i) säga upp Kundens användarkonto och/eller (ii) begränsa Kundens rätt att utnyttja Webbplatsen genom att förhindra inloggning och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Webbplatsen.

11. Överlåtelse

BUDI har rätt att överlåta det avtal som regleras av dessa Villkor inklusive samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter, till tredje man. I händelse av överlåtelse kommer BUDI att meddela vem som har tagit över avtalsrelationen efter överlåtelsen genom meddelande på Webbplatsen eller via e-postmeddelande. Om BUDI överlåter Villkoren till tredje man har denne rätt att tillhandahålla samma eller liknande tjänster på en annan webbsida. En Kund kan inte överlåta sitt avtal med BUDI utan föregående skriftligt medgivande.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor och Webbplatsen i övrigt ska tolkas i enlighet med svensk lag och i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. I de fall parterna inte når en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol.

12.2. Vid tvist med Kund som är privatperson följer BUDI beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är privatperson kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

INTEGRITETSPOLICY

BUDI värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler avseende dataskydd och skydd för individers integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av BUDI.

Allmänt

BUDI AB, (”Budi”/”vi”) org.nr 559246-0421, med adress Nockeby Torg 2, 16774 Bromma, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in av BUDI om dig som säljare, köpare eller budgivare av ett objekt. Policyn gäller även för dig som har ett användarkonto på psauction.se (”Webbplatsen”) samt för dig som representerar en säljare, köpare eller budgivare, till exempel när denne är ett företag och du agerar som företagets kontaktperson.

Vad som anges om säljare, köpare eller budgivare i denna policy omfattar i tillämpliga delar även dig som representerar en säljare, köpare eller budgivare.
 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen eller från en tredje part.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du vill sälja ett objekt via oss eller om du vill lägga ett bud och/eller göra ett köp genom oss kommer du att lämna viss information om dig till oss, likaså när du registrerar ett konto hos oss, registrerar dig för nyhetsbrev eller skickar en intresseanmälan till oss via Webbplatsen. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, ditt personnummer, uppgifter om din ekonomiska situation och ditt betalkortnummer.

 

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part: Utöver de uppgifter du har lämnat till oss kommer vi även att behandla uppgifter om ditt köp och din bud- och köphistorik eller säljhistorik. När du besöker Webbplatsen kommer vi automatiskt samla in personuppgifter via Webbplatsen, till exempel information om din IP-adress och vilka varor du sökt efter, tittat på samt budat på. Om du inte har kontakt med oss i egenskap av privatperson kan vi även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.
 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera försäljning av ditt objekt om du är säljare eller administrera dina budgivningar, bevakningar, dina köp på Webbplatsen och ditt användarkonto om du är köpare. Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig, genomföra kundundersökningar samt för att sammanställa statistik. Se mer information nedan.

Administration av dina försäljningar och/eller köp på Webbplatsen
Vi behandlar ditt namn, din e-mailadress, leveransadress, hemadress, budgivnings-information och telefonnummer för att kunna administrera ditt användarkonto, de bud du lägger samt ditt köp och för att fullfölja våra övriga åtaganden gentemot dig som säljare eller köpare. Om du vill finansiera ditt köp med BUDI samarbetspartner eller om vi annars enligt gällande lagstiftning har rätt att göra så kan även komma att behandla uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna göra en kreditprövning samt fastställa din identitet i samband med detta. Den lagliga grunden för vår behandling enligt denna punkt är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet vi har med dig om försäljning eller köp av ett objekt. Du behöver ha ett användarkonto hos oss för att kunna lägga bud samt köpa objekt på Webbplatsen. Om uppgifterna inte lämnas till oss har vi inte möjlighet att sälja ett objekt åt dig eller genomföra ditt köp på Webbplatsen eller annars uppfylla de åtaganden vi har gentemot dig. Om vi inte behandlar ditt personnummer och uppgifter om din ekonomiska situation kan vi inte göra en kreditprövning och kommer därför inte kunna bevilja dig kredit.

 

Administration av ditt användarkonto
För dig som registrerat ett användarkonto behandlar vi, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även ditt personnummer, budgivnings- och köphistorik och IP-adress. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera ditt användarkonto och för att underlätta för dig som användare på Webbplatsen. Din budgivnings- och köphistorik behandlas också för att du på ett enkelt sätt ska kunna få en översikt över de bud du har lagt och de köp du har gjort. Din IP-adress behandlar vi för att du ska kunna härleda ett lagt bud till just dig och på det viset säkerställa att rätt person har vunnit budgivningen av ett objekt. Den lagliga grunden för behandlingen enligt denna punkt är ditt samtycke som du lämnat i samband med att du registrerat ditt användarkonto hos oss.

 

Marknadsföringsändamål m.m.
Vi vill gärna att du fortsätter sälja eller köpa objekt via oss och för att du ska få ta del av våra erbjudanden och information om oss kan vi under en begränsad period komma att behandla din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer för att skicka våra nyhetsbrev och andra utskick till dig via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för vår behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig som kund i marknadsföringssyfte.

Om du har lämnat ditt samtycke till detta, t.ex. i samband med att du registrerat ett användarkonto, kommer din e-mailadress, adress och ditt mobiltelefonnummer även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar och/eller för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt användarkonto eller återkallar ditt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen är i sådant fall alltså ditt samtycke.
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av BUDI samt relevant bolag i BUDI-koncernen. Vi kan även komma att dela din information med våra utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

För att det du har köpt ska kunna levereras hem till dig delar vi dina kontaktuppgifter med transportföretag för eventuell transport av din beställning.

För betalning kan vi komma att dela uppgifter om ditt betalkortnummer med betalningsförmedlare och för kreditupplysning kan vi komma att dela uppgifter om ditt personnummer samt uppgifter om din ekonomiska situation med kreditföretag.

För marknadsföringsändamål kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.

Våra interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer vi anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till BUDI.

Våra agenter kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter vi hanterar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden som BUDI agent.
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera försäljning, budgivning eller köp av ett objekt eller för att annars fullgöra våra skyldigheter som vi har gentemot dig enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna administrera försäljningen, budgivningen eller köpet eller annars fullgöra vårt avtal.

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. BUDI kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att spara personuppgifter bestående av din e-mailadress, adress och mobiltelefonnummer för marknadsföringsändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig.

För dig som registrerat ett användarkonto hos os s behandlar vi samtliga dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos oss eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i två år. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter två år efter gjort köp.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: hello@budi.se. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Om dina uppgifter hos BUDI är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du själv har tillhandahållit oss och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
 

Överföring till tredje land

BUDI överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.
 

Cookies

BUDIs webbsidor använder cookies för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internet upplevelse och session-cookies för att hantera ditt besök. En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på din hårddisk. Cookie filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie filer är att ange för webbservern att du har återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker webbsidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera cookie fil eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie filer om du föredrar det. Om du stänger av cookie funktionen är det möjligt att du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webbfönster stängs, om du stänger av cookie funktionen även för session-cookies kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på BUDI.

Dessa Villkor har fastställts av BUDI den 01-05-2020